Έχεις XXXX συμμετοχές
Έχεις XXXX συμμετοχή
Ο διαγωνισμός έχει λήξει.
Σας ευχαριστούμε πολύ για τις συμμετοχές!

Συνδέσου πρώτα στο Facebook και μετά μοιράσου τις αγαπημένες σου φωτογραφίες. Είσαι έτοιμος;

Έφτασες το ημερήσιο όριο συμμετοχών. Παίξε ξανά αύριο!

Image shared successfully

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘEΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «MY SUNNY SIDE» 


Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FF GROUP» που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής, στο 23ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, με Α.Φ.Μ. 094079334 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών (εφεξής, η «Διοργανώτρια Εταιρεία»), προκηρύσσει διαγωνισμό υπό την ονομασία «My Sunny Side», ο οποίος θα διενεργηθεί διά των ιστότοπωνhttps://instagram.com/follifollie/ και https://www.facebook.com/FolliFollieWorld (εφεξής, ο «Διαγωνισμός»), σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία PUBLICIS ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ (εφεξής η «Διαφημιστική Εταιρεία»).


 


Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους συμμετέχοντες των κάτωθι «Όρων Συμμετοχής», οι οποίοι έχουν ως εξής:


 


1] ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Ο Διαγωνισμός «My Sunny Side» είναι ένας διεθνής διαγωνισμός, ο οποίος θα διενεργηθεί κατά τα οριζόμενα στον όρο 3 του παρόντος. Υπό την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στον όρο 2 του παρόντος κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους και κατοικούν νόμιμα και μόνιμα σε Αμερική, Ευρώπη και Περιφέρεια Ασίας και Ειρηνικού. Συμμετοχή ανηλίκου στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την προηγούμενη συγκατάθεση των προσώπων που ασκούν την γονική μέριμνα του ανηλίκου ή των επιτρόπων του. Σε περίπτωση που ως νικητής του Διαγωνισμού ανακηρυχθεί ανήλικο πρόσωπο, οι σχετικές υποχρεώσεις που αποτυπώνονται στους παρόντες όρους κατά περίπτωση, θα εφαρμόζονται αναφορικά με ή από τους ασκούντες την γονική μέριμνα του ανηλίκου ή τους τυχόν επιτρόπους αυτού.


 


2] ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ: Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται και εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας, καθώς και της Διαφημιστικής Εταιρείας, (β)  τα πρόσωπα συγγενείας μέχρι πρώτου (Α΄) και δευτέρου (Β΄) βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζομένους, καθώς και οι σύζυγοι των εργαζομένων αυτών και (γ) τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.


 


3] ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Internet και συγκεκριμένα μέσω των ιστότοπωνhttps://instagram.com/follifollie/ και https://www.facebook.com/FolliFollieWorld και ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 14/10/2015 και ώρα 20.00 μ.μ. (GMT + 3:00) (εφεξής, η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως τις 14/11/2015 και ώρα 11.00 π.μ. (GMT+3:00) (εφεξής, η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού, να τροποποιήσει οποιοδήποτε/οποιουσδήποτε όρο (-ους) εκ των παρόντων ή/και να ματαιώσει τον παρόντα Διαγωνισμό, αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση της μέσο.


 


Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την Λήξη του Διαγωνισμού ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, η υποβολή έγκυρης συμμετοχής δεν είναι πλέον δυνατή και οι ήδη γενόμενες ως εκπρόθεσμες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα.


 


4] ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος.


 


Υπάρχουν δυο (2) τρόποι συμμετοχής στο Διαγωνισμό:


 


Α τρόπος συμμετοχής- Διαγωνισμός Instagram: Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό με τον Α τρόπο συμμετοχής, θα πρέπει να αναρτήσουν στο Instagram* μία ή περισσότερες φωτογραφίες που να αναδεικνύουν την ηλιόλουστη πλευρά της ζωής (unveiling the sunny side). Η εν λόγω ανάρτηση συνιστά αυτοδικαίως  δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Η/Οι φωτογραφία/ ιες θα πρέπει να συνοδεύονται από τo hashtag #mysunnyside καθώς και το hashtag της χώρας προέλευσης τους (π.χ. #GR για την Ελλάδα). Οι φωτογραφίες, μετά την ανάρτησή τους στοInstagram, θα δημοσιεύονται, κατόπιν έγκρισης, σε ένα ειδικό website (σχεδιασμένο αποκλειστικά για τον Διαγωνισμό) και θα περιλαμβάνουν τα αντίστοιχα likes των άλλων χρηστών από το Instagram. Σημειώνεται ότι, ο κάθε χρήστης θα πρέπει να φυλάξει την πρωτότυπη φωτογραφία της συμμετοχής του, διότι υπάρχει πιθανότητα αυτή να αξιοποιηθεί περαιτέρω μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και οι χρήστες αποδέχονται ανεπιφύλακτα μία τέτοια χρήση εκ μέρους της Διοργανώτριας Εταιρείας ή/και της Διαφημιστικής Εταιρείας.


 


Διευκρινίζεται ρητά ότι οι φωτογραφίες θα πρέπει να ανήκουν στους ίδιους τους συμμετέχοντες και να μην αποτελούν προϊόντα κλοπής (από το διαδίκτυο, τον έντυπο τύπο κλπ.). Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτό ότι μία ή περισσότερες από τις φωτογραφίες αποτελούν προϊόν κλοπής, η φωτογραφία αυτή θα αφαιρείται και θα ακυρώνεται η αντίστοιχη συμμετοχή.


 


*Απαραίτητη προϋπόθεση: Τα προφίλ των χρηστών στο Instagram να είναι «δημόσια».


 


 Β τρόπος συμμετοχής- Διαγωνισμός Facebook: Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό με τον Β τρόπο συμμετοχής, θα πρέπει 


Να εισέλθουν στο ειδικό website (στο οποίο θα βρίσκονται αναρτημένες οι φωτογραφίες από το Instagram) κάνοντας Login μέσω Facebook και


Να κάνουν share τις αγαπημένες τους φωτογραφίες.


Η σωρευτική τήρηση των ως άνω ενεργειών υπό (i) και (ii) συνιστά αυτοδικαίως δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. 


Σημειώνεται ότι όσες περισσότερες φωτογραφίες κάνουν share οι χρήστες, τόσες περισσότερες συμμετοχές κερδίζουν στην κλήρωση. Ωστόσο, οι χρήστες δεν μπορούν να κάνουν share την ίδια φωτογραφία στο Facebook περισσότερες από μια φορά.


 


Ως «έγκυρη συμμετοχή» στον Διαγωνισμό, κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν σωρευτικά τα κατωτέρω:


 


(α) έχει τηρηθεί είτε η αναλυτικά περιγραφόμενη ανωτέρω διαδικασία του «Α τρόπου συμμετοχής» είτε η αναλυτικά περιγραφόμενη ανωτέρω διαδικασία του «Β τρόπου συμμετοχής» και αποκλειστικά κατά το χρονικό διάστημα από την Έναρξη έως την Λήξη του Διαγωνισμού


και


(β) δεν αποτελεί, κατά την ελεύθερη κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας, προϊόν παράνομης επιρροής από τον συμμετέχοντα ή τρίτο στην διαδικασία του Διαγωνισμού ή προϊόν εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής συμμετέχοντα ή τρίτου.


 


5] ΕΥΘΥΝΗ: Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί από την Διοργανώτρια Εταιρεία ή την Διαφημιστική Εταιρεία, κατά την ελεύθερη κρίση της, ως παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική τότε οι ως άνω εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα, άνευ άλλου τινός, να αποκλείσουν τελείως από τον Διαγωνισμό τον εν λόγω συμμετέχοντα, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα παρέμβει το ταχύτερο δυνατό προκειμένου να αποβάλει από τον Διαγωνισμό όσους προβούν σε οποιαδήποτε παράνομη, καταχρηστική ή αντίθετη στα χρηστά ήθη ενέργεια.


 


Ρητά προβλέπεται ότι υλικό που μπορεί να θεωρηθεί, κατά την ελεύθερη κρίση είτε της Διοργανώτριας είτε της Διαφημιστικής Εταιρείας, άσεμνο, χυδαίο, προκλητικό, επιθετικό, απειλητικό, μεροληπτικό, κακοπροαίρετο, συκοφαντικό ή παράνομο, παραβιάζον το νόμο ή τα ατομικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου προσώπου (όλως ενδεικτικώς, το δικαίωμα στο όνομα, την προσωπικότητα, την ιδιωτική ζωή) ή απεικονίζει ανήλικο παιδί θα αφαιρείται και θα ακυρώνεται η αντίστοιχη συμμετοχή. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει απολύτως ουδεμία ευθύνη για τυχόν απρεπείς ή ανακριβείς αναρτήσεις και εν γένει για το σύνολο του περιεχομένου των κειμένων των σχολίων που θα αναρτήσουν οι συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα και δηλώνουν ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που αναρτούν, υποβάλουν ή διανέμουν μέσω του δικτυακού τόπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση η Διοργανώτρια Εταιρεία ή οι συνεργάτες της, οι εργαζόμενοί τους, οι διευθυντές, οι μέτοχοι ή εκπρόσωποί τους δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (π.χ. άμεση, έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού τόπου. Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο δικτυακό τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από συμμετέχοντα ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης. Για οποιαδήποτε ζημιά (θετική ή αποθετική) ή ηθική βλάβη προκληθεί δια της παρούσης ιστοσελίδας, από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο συμμετέχων από την συμμετοχή του οποίου προκλήθηκε η ζημία ή η ηθική βλάβη, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας αυτού. Ο συμμετέχων στον Διαγωνισμό, εκτός της αποκλειστικής του ευθύνης για την ανάρτηση και δημοσίευση από αυτόν τον ίδιο οιουδήποτε αθέμιτου θέματος, αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε τυχόν νομική διένεξη, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε σχετική ζημιά της Διοργανώτριας Εταιρείας, ή οιουδήποτε τρίτου, και πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση ζημιάς τρίτου και έναρξης νομικής διαδικασίας ενώπιον των Δικαστηρίων, υποχρεούται να ασκεί παρέμβαση υπέρ της Διοργανώτριας Εταιρείας και στη συνέχεια να καταβάλει ενδεχομένως οποιοδήποτε ποσό, επιδικαστεί εκ του λόγου αυτού υπέρ τρίτου, και σε βάρος της Διοργανώτριας Εταιρείας.


 


6] ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Η δήλωση συμμετοχής και η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναλυτικών όρων συμμετοχής και των τυχόν τροποποιήσεων αυτών, καθώς και την συναίνεση στη χρήση και επεξεργασία από την Διοργανώτρια ή/και την Διαφημιστική Εταιρεία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, καθώς και για προωθητικούς λόγους και συνιστά παραίτηση των διαγωνιζομένων/συμμετεχόντων από κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση καταπάτησης πνευματικών ή οποιονδήποτε άλλων δικαιωμάτων τρίτων, οι συμμετέχοντες φέρουν την απόλυτη ευθύνη και είναι υπαίτιοι των πράξεών τους και σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη η Διοργανώτρια Εταιρεία ή η Διαφημιστική Εταιρεία.


 Οι συμμετέχοντες παρέχουν στη Διοργανώτρια Εταιρεία, με τη δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό, την αποκλειστική άδεια ραδιοφωνικής, τηλεοπτικής, μέσω Διαδικτύου, ως και πάσης φύσεως και μορφής εκμετάλλευσης της συμμετοχών που θα διακριθούν, για απεριόριστο χρόνο. 


7] ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΑ: Μετά το πέρας του Διαγωνισμού θα αναδειχθούν οι εξής νικητές: 


Α1). Από τους χρήστες που θα λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό με τον Α τρόπο συμμετοχής μέσω Instagram (όπως προβλέπεται ανωτέρω στον όρο 4 του παρόντος) θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής με βάση την κρίση της κριτικής επιτροπής (η οποία θα λάβει σοβαρά υπόψη τα likes της κάθε φωτογραφίας), ο οποίος θα κερδίσει ένα τετραήμερο ταξίδι για δυο άτομα στη Σαντορίνη. To ταξίδι θα περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια (προς και από τη Σαντορίνη) και διαμονή* στο ξενοδοχείο «Αroma Suites», σε πολυτελή σουίτα με θέα.


 


Α2). Επιπλέον, από τους χρήστες που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό με τον Α τρόπο συμμετοχής μέσω Instagram (όπως προβλέπεται ανωτέρω στον όρο 4 του παρόντος) θα αναδειχθούν άλλοι εννέα (9) νικητές με βάση την κρίση της κριτικής επιτροπής (η οποία θα λάβει σοβαρά υπόψη τα likes της κάθε φωτογραφίας) που θα κερδίσουν έκαστος ένα προϊόν της Διοργανώτριας Εταιρείας Santorini Flower. Πιο αναλυτικά, τα προϊόντα Santorini Flower είναι τα εξής: 1 ρολόι Santorini Flower, 3 κολιέ Santorini Flower, 2 τσάντες Santorini Flower, 2 ζευγάρια σκουλαρίκιαSantorini Flower & 1 πορτοφόλι Santorini Flower.


 


Εκτός των άλλων, θα αναδειχθούν επίσης έντεκα (10) επιλαχόντες νικητές από αυτούς που έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό με τον Α τρόπο συμμετοχής.


*Η διαμονή ισχύει αποκλειστικά για την περίοδο Μάιο- Ιούλιο και η κράτηση της σουίτας θα γίνει με βάση τη διαθεσιμότητα του ξενοδοχείου.  


 


Β1). Από τους χρήστες που θα λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό με τον Β τρόπο συμμετοχής μέσω Facebook (όπως προβλέπεται ανωτέρω στον όρο 4 του παρόντος) θα κληρωθεί ένας (1) νικητής, ο οποίος θα κερδίσει ένα τετραήμερο ταξίδι για δυο άτομα στη Σαντορίνη. To ταξίδι θα περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια (προς και από τη Σαντορίνη) και διαμονή** στο ξενοδοχείο «Αroma Suites», σε πολυτελή σουίτα με θέα.


 


Β2). Επιπλέον, από τους χρήστες που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό με τον Β τρόπο συμμετοχής μέσω Facebook (όπως προβλέπεται ανωτέρω στον όρο 4 του παρόντος) θα κληρωθούν άλλοι εννέα (9) νικητές οι οποίοι θα κερδίσουν έκαστος ένα προϊόν Santorini Flower της Διοργανώτριας Εταιρείας. Πιο αναλυτικά, τα προϊόντα Santorini Flower είναι τα εξής: 1 ρολόι Santorini Flower, 3 κολιέ Santorini Flower, 2 τσάντες Santorini Flower, 2 πορτοφόλια SantoriniFlower, 1 ζευγάρι σκουλαρίκια Santorini Flower. 

 


Εκτός των άλλων, θα αναδειχθούν επίσης δέκα (10) επιλαχόντες νικητές από αυτούς που έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό με τον Β τρόπο συμμετοχής. 


**Η διαμονή ισχύει αποκλειστικά για την περίοδο Μάιο- Ιούλιο και η κράτηση της σουίτας θα γίνει με βάση τη διαθεσιμότητα του ξενοδοχείου.  


 


Τα ως άνω δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές τους δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόν της Διοργανώτριας Εταιρείας ή/και της Διαφημιστικής Εταιρείας και δεν μεταβιβάζονται ούτε εκχωρούνται σε τρίτους ή συγγενείς των νικητών, ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού. 


8] ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ / ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ: Η ανακοίνωση και ανακήρυξη των νικητών, καθώς και των επιλαχόντων νικητών, θα πραγματοποιηθεί με κλήρωση που θα διεξαχθεί μετά το πέρας της χρονικής διάρκειας συμμετοχής στο Διαγωνισμό και δη, στις 24/11/2015 και ώρα 12.00 μ.μ. (GMT +3:00), στα γραφεία της εταιρείας Publicis, επί της οδού Μενάνδρου αριθμ. 3-5, στην Κηφισιά, με αυτοματοποιημένο τρόπο, ο οποίος δεν επιδέχεται ανθρώπινης παρέμβασης.


 


Μετά την ανακοίνωσή τους, οι νικητές έχουν στη διάθεση τους πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για να επικοινωνήσουν με την Διοργανώτρια Εταιρεία. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία, το δώρο θα αποδίδεται, υπό τους ίδιους όρους στον πρώτο επιλαχόντα κ.ο.κ.


 


Οι νικητές που θα αναδειχθούν με τους τρόπους που διευκρινίζονται στον όρο 7 του παρόντος, θα ανακοινωθούν σε σελίδα του website του Διαγωνισμού. Με την παραπάνω ανακοίνωση, οι νικητές τεκμαίρονται αυτοδικαίως ότι έλαβαν γνώση. Στη συνέχεια, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα επικοινωνήσει με τους νικητές του Διαγωνισμού προκειμένου να συλλέξει τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα τους (όνομα, επώνυμο, αντίγραφο Α.Τ., τηλέφωνο, email) ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.  Η Διοργανώτρια Εταιρεία δηλώνει ότι σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και ότι αυτά δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους παρά μόνο σε όσα πρόσωπα είναι αναγκαίο αυτά να κοινοποιηθούν στο πλαίσιο εκτέλεσης του παρόντος Διαγωνισμού.


 


Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν δώρου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν δημοσίευση ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.


Σημειώνεται ότι, εάν κληρωθούν νικητές από το Hong Kong θα χρειαστεί πρώτα να απαντήσουν σε μια ερώτηση προκειμένου να αποδοθεί το δώρο σε αυτούς.


  


9] ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:


Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο αποκλειστικά με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.


 


Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του ή να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες και προθεσμίες, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο όπως και όλως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται, η αμέλεια τρίτων, η αδυναμία τρίτων για τη διάθεση των δώρων και χωρίς να υποχρεούται σε προηγούμενη ενημέρωση των διαγωνιζομένων. Σε κάθε περίπτωση, πραγματοποιείται κλήρωση, εφόσον υπάρχουν συμμετοχές. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να αντικαθιστά το δώρο με άλλο.


 


Η Διοργανώτρια Εταιρεία και η Διαφημιστική Εταιρεία δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, οι ως άνω εταιρείες δε φέρουν καμία ευθύνη εφόσον, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών, κλπ.), δεν μπορούν να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσονται αζήμια των υποχρεώσεών τους.


 


Η Διοργανώτρια Εταιρεία και η Διαφημιστική Εταιρεία διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί από τις ως άνω εταιρείες παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική τότε οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα άνευ άλλου τινός να τον αποκλείσουν τελείως από τον Διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. 


Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στις ως άνω εταιρείες (Διοργανώτρια και Διαφημιστική Εταιρεία) για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου. Έτσι, οι ως άνω εταιρείες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς, η, δε, συμμετοχή καθενός στον παρόντα Διαγωνισμό ενέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.


 


Διευκρινίζεται ρητά ότι, οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αποποιούνται των πνευματικών δικαιωμάτων τους και παραχωρούν στις ως άνω εταιρείες το δικαίωμα χρήσης και προβολής των φωτογραφιών τους σε οποιαδήποτε άλλη προωθητική ενέργεια. Σημειώνεται ότι, οι καλύτερες φωτογραφίες από αυτές που θα αναρτηθούν στο website, θα αξιοποιηθούν για ευρύτερες προωθητικές ενέργειες και ενδέχεται να προβληθούν σε ειδικές εκθέσεις ανά την υφήλιο.


 


Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντος για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την εταιρεία Folli Follie αποκλειστικά για το σκοπό της παρούσης προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από την Διοργανώτρια Εταιρεία τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο.


 


Επιπλέον, στην ειδικότερη περίπτωση που οι συμμετέχοντες έχουν δώσει τη σχετική συγκατάθεσή τους προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τυχόν νέα, μελλοντικά γεγονότα/ εκδηλώσεις (events) κτλ. της Διοργανώτριας Εταιρείας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν γνωστοποιήσει στη Διοργανώτρια Εταιρεία, η τελευταία θα δικαιούται να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους αποκλειστικά για τον εν λόγω σκοπό.


 


Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη ανάγνωση και την αποδοχή όλων των ως άνω όρων του Διαγωνισμού. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι σε πεδίο των ως άνω ιστότοπων που σηματοδοτείται με την ένδειξη «Όροι διαγωνισμού». 


Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.